Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „TĘCZOWA KRAINA” powstała, aby pomagać dzieciom i ich rodzicom:

Specjaliści: Wykonują:
Logopeda – diagnoza i ćwiczenia logopedyczne,
– zaburzenia rozwoju mowy, języka,
– wady wymowy u dzieci i osób dorosłych.
Psycholog / psycholog kliniczny – diagnoza i terapia psychologiczna,
– zaburzenia depresyjne i lękowe,
– niedostosowanie społeczne,
– fobie szkolne,
– zaburzenia zachowania,
– nadpobudliwość,
– ADHD,
– autyzm,
– zespół Asperga,
– upośledzenie umysłowe.
Pedagog / pedagog specjany Diagnoza i terapia:
– gotowość szkolna,
– przyspieszanie i odraczanie obowiązku szkolnego,
– badanie poziomu emocjonalnego i intelektualnego,
– trudności w uczeniu się,
– zaburzenia integracji sensorycznej,
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
– zajęcia korekcyjno-wyrównawcze,
– wczesne wspomaganie rozwoju.
Ortoptystka – diagnoza i rehabilitacja ( leczenie zeza i niedowidzenia),
– terapia funkcji wzrokowych,
– terapia zaburzonej motoryki oczu utrudniającej czytanie i pisanie,
– trening widzenia,
– trening pamięci wzrokowej,
– przesiewowe badania wzroku
Psychoterapeuta – terapia poznawczo – behawioralna,
– terapia rodzinna,
– trening umiejętności społecznych.
Terapeuta integracji sensorycznej – diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej
Tyflopedagog – diagnoza sytuacji edukacyjnej dziecka z dysfunkcją wzroku,
– stymulacja zmysłowa,
– orientacja przestrzenna,
– usprawnianie widzenia,
– dobór pomocy optycznych i nieoptycznych.